Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/11/smysl-nazvanija-prestuplenie-i-nakazanie-smysl-zaglavija.html .