Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/ilja-petrovich-prestuplenie-i-nakazanie-harakteristika-obraz-opisanie.html .