Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/08/raskolnikov-razumihin-sravnitelnaja-harakteristika-tablica-shodstva-razlichija.html .