Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/dushevnoe-sostojanie-raskolnikova-posle-prestuplenija.html .