Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/harakteristika-lebezjatnikov-prestuplenie-i-nakazanie-obraz-opisanie.html .