Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/dunja-raskolnikova-prestuplenie-i-nakazanie-obraz-harakteristika-opisanie-avdotja-romanovna.html .