Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/luzhin-harakteristika-obraz-prestuplenie-i-nakazanie-opisanie-vneshnost-harakter.html .