Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/harakteristika-rodion-raskolnikov-obraz-opisanie-vneshnost-harakter.html .